BỂ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Tên công trinh Bể xử lý chất thải.
Chủ đầu tư Công ty TNHH Bình Phước Xanh.
Đơn vị thi công Công ty Ngyễn Khiêm.
 

Thiết kế đổ bê tông 10.000m3