NHÀ KHÁCH CÔNG AN TỈNH

Công trình Nhà Khách Công An Tỉnh
Nhà thầu Công ty Nhật Tân